புதன், 12 டிசம்பர், 2012

சொல்வது எழுதல் போட்டி முடிவுகள் - 09.12.2012


கடந்த 09.12.2012 அன்று நடைபெற்ற “தமிழ்” சொல்வதெழுதல் போட்டி முடிவுகள் வெளியாகி யுள்ளன
இளமழழை (2007-2008) 
முதலாம் இடம்: இராஜேஸ்வரன் சஸ்மிதா
இரண்டாம்இடம்: நேசன் பகிசன்
முதுமழழை(2005-2006)
முதலாம் இடம்: விமலரூபன் திவ்யன்
இரண்டாம்இடம்: கிருபைநாதன் கஜானனன்
மூன்றாம்இடம்: இராஜேஸ்வரன் புவிசன்
மத்தியபிரிவு (2003-2004)
முதலாம் இடம்: சர்வானந்தன் சானுஜன்
இரண்டாம்இடம்: நந்திவரன் வேணுஜன்
மூன்றாம்இடம்: விநோதரூபன் கோபிசன்
மேற்பிரிவு ( 2001-2002)
முதலாம் இடம்: விமலரூபன்  சலோபன்
இரண்டாம்இடம்: நந்திவரன் தனுஜன்
மூன்றாம்இடம்: விபுசன் சிவநேசன்
அதிமேற்பிரிவு(1999-2000)
முதலாம் இடம்: நந்திவரன் அபிஷன்
இரண்டாம்இடம்: நடேசன் விபிஷன்
மூன்றாம்இடம்: சிவனேஸ்வரன் சிவவிதுனா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக