பூப்புனித நீராட்டு

கனடா பண் கலை பண்பாட்டு கழகம்,வெளியிடும் பண் ஒழி சிறப்பு வர்த்தக விளம்பர நுல் வெளியீட்டுக்காக,கலட்டி,கொம் தனது வாசகர்களின் சார்பில் தனது வாழ்த்துக்களையும் கருத்துக்களையும், இங்கே பதிவுசெய்துகொள்ளுகின்றது,,,,,,,,,,,


 அன்பார்ந்த நமது ஊர் கனடா வாழ் மக்களுக்கு,,
கனடா,ப,க,ப ,க ,,,,,,,,கனடாவிலே கடந்த 23  ஆண்டுகளாக  இங்கே இயங்கி வருகிறது ,அதன் செயால் பாடுகள் அனைத்தும் கனடாவில் சிறப்பாக செயல் படுகின்றன,அதில் சில ;கோடைகால ஒன்று கூடல் ,வாணிவிழ ,தமிழ் பேச்சுபோட்டி ,ஆங்கில எழுத்து கூட்டல்,குளிர்கால ஒன்றுகூடல் ,இப்படி பலநிகச்சிகளை சிறப்பாக கனடா வாழ் மக்களுக்காக செய்து வருகிறது ,கனடா ,ப ,க, ப க ,,23  ஆண்டுகால அனுபவத்தை வைத்துகொண்டு ,ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் இருந்து கொண்டு செயால் படாமல் தனது சேவையை ,தேவைக்கு ஏற்றால்போல் விரிவு படித்திகொள்ளவேண்டும் ,நமது ஊரில் கனடா ,ப ,க ,ப ,க ,,கால் பதித்து தனது சேவையை செய்யும்  என நம்புவோமாக ,,கழகத்துக்கு உள்ள ஒழுங்கு முறையினை கடை பிடித்தது ,,,,,,,,,,மென்மேலும் வளைந்து பல நல்ல சேவைகளை செய்ய வேண்டும் என வாழ்த்தி நிற்கிறது ,,,,,கலட்டி.கொம் ,,,,,,,,,,,,,உங்கள் சேவை நமது ஊர் மக்களுக்கு தேவை ,,,,,,,,,,,,
ஒன்றாக உழைப்போம்,,,,,,ஒற்றுமையாக செயல்படுவோம் ,,ஊரை செழிப்பு ஆக்குவோம் ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

உங்கள் வாழ்த்துக்களுடன் ;;;
கலட்டி,கொம்
ம ,நேசன்